نغم و مغمرا تها

.

2023-06-01
    با خرابات نشینان ز کرامات اردو ترجمه